รองอธิบดี ทช. ร่วมการประชุม COBSEA ณ กรุงฮานอย
  • 13 ต.ค. 2565
  • 94

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และผู้เชี่ยวชาญ ทช. เข้าร่วมการประชุม  Intergovernmental Meeting of the Coordinating Body on the Sea of East Asia (COBSEA) ครั้งที่ 25 part 2 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศสมาชิก East Asian Sea 9 ประเทศ และองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนการทำงานของ COBSEA ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าของ COBSEA ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 8 ปี (2561-2565) การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานใหม่ (2566-2570) ซึ่งรวมแผนงานด้านการจัดการขยะทะเล และกรอบการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมและเป็นข้อมูลในกรอบเจรจาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการเจรจาจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศตามข้อมติเพื่อยุติมลภาวะด้านพลาสติก รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง Regional Node of the Global Partnership on Marine Litter ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ของ COBSEA และการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งแผนงานเหล่านี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค และการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางเทคนิควิชาการและงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้กรอบ COBSEA อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง