ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 1st Regional Scientific and Technical Committee
  • 18 ต.ค. 2565
  • 244

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 1st Regional Scientific and Technical Committee ภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกรอบยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาสู่การปฏิบัติผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ และการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของแหล่งทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ มีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2022 – 2024  ได้รับการสนับสนุนจาก UNEP/GEF โดยมี United Nations Office for Project Services (UNOPS) และ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) เป็นหน่วยประสานการดำเนินโครงการ 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกรอบการดำเนินงานครั้งแรกนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประสานงานหลักจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนางสุมมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อตกลง รับฟังรายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินผ่านมาระหว่างปี 2008 - 2021 (2553 - 2564) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และรับทราบกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง