ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 1st Regional Scientific and Technical Committee
  • 18 ต.ค. 2565
  • 38

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 1st Regional Scientific and Technical Committee ภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกรอบยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาสู่การปฏิบัติผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ และการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของแหล่งทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ มีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2022 – 2024  ได้รับการสนับสนุนจาก UNEP/GEF โดยมี United Nations Office for Project Services (UNOPS) และ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) เป็นหน่วยประสานการดำเนินโครงการ 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกรอบการดำเนินงานครั้งแรกนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประสานงานหลักจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนางสุมมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อตกลง รับฟังรายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินผ่านมาระหว่างปี 2008 - 2021 (2553 - 2564) ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และรับทราบกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม