สำรวจชายฝั่งบางนรา
  • 18 ต.ค. 2565
  • 47

วันที่ 17  ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่แนวชายฝั่งระบบหาดบางนรา ในเขต  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้แก่ ผู้นำชุมชนพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ชายฝั่ง สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ จ.ปัตตานี พร้อมทั้งตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่บริเวณนี้ และจะดำเนินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดรายงานสถานภาพชายฝั่งประจำปี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง