ร่วมหารือการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  • 18 ต.ค. 2565
  • 311

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยมีพลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหารจากกรมทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ 3 (อาคาร 5) พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2565 ในห้วงเดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยมีการดำเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง การประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึก และการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการฯ นอกจากนี้ ได้มีการเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2566 โดยกรมฯ ในฐานะคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง จะมีการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสครบรอบ 36 พรรษา ดังนี้ การวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต การประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้เขาหลัก จ.พังงา และการจัดงานวันพะยูนแห่งชาติ ที่จ.กระบี่ สำหรับวาระเพื่อพิจารณา พระองค์ท่านในฐานะองค์ประธานโครงการฯ ทรงมีพระดำริถึงแนวทางการดำเนินโครงการฯ 5 เรื่อง ดังนี้ 1.ทรงขอบใจถึงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2.กรณีศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือเก็บกวาดขยะในทะเลให้มีการศึกษาโดยรอบคอบและไม่เกิดผลกระทบต่อแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 3.เพิ่มการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 4.ให้มีการประสานความร่วมมือและดำเนินงานอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยกับต่างประเทศ และ 5.ประสานงานกรมทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานฯ เกี่ยวกับกำหนดพื้นที่ดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดห้วงเวลา/ฤดูกาลเปิด-ปิด พื้นที่การดำน้ำของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการเพิ่มคณะดำเนินโครงการฯ จากเดิมมีอยู่ 3 ด้าน เพิ่มเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการบริหารจัดการขยะทะเล ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับไปปฏิบัติเพื่อสนองพระดำริ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง