ทช. เข้าพบคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมประชุมหารือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
  • 19 ต.ค. 2565
  • 47

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล และรองอธิบดีศรี สุทธนารักษ์ นำคณะนายนิพนธ์ ทองอยู่ และเจ้าหน้าที่ กรม ทช. เข้าพบเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ณ กองทัพเรือ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างกรม ทช. กับกองทัพเรือ เกี่ยวกับเรื่องการจัดอัตรากำลังของ ทช. ที่ไปปฏิบัติงานที่ ศรชล. จำนวน 45 อัตรา ในปีงบประมาณ 2566 ความร่วมมือในการดูแลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ตามกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 แห่ง คือ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จ.ปัตตานี อีกทั้งยังมีความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเล งานวิจัยร่วมทางด้านสมุทรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล ฐานข้อมูลเกาะ การวิจัยสถานภาพสัตว์ทะเลเพื่อเสนอชื่อเป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง อีกทั้งความร่วมมือดำเนินโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมถึงแนวทางดำเนินการจัดวางปะการังเทียม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การสำรวจสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปี และการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง ในพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือ ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ขอความร่วมมือเสนอโครงการฯ ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม