น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ดอนสัก
  • 19 ต.ค. 2565
  • 440

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณท่าเทียบเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านสายด่วน 1362 และได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว พบน้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว เป็นริ้ว สายยาว กระจายเป็นหย่อมๆ ไม่พบสัตว์น้ำตาย  คาดว่าเกิดจากแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ จึงได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นบริเวณท่าเทียบเรือดอนสัก จำนวน 4 สถานี พบว่าคุณภาพน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีค่าความลึกน้ำ 6.1-6.5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29.7-29.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29-30 ppt ความเป็นกรดด่าง 8.12-8.17 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.14 - 5.36mg/L จากนั้นได้เก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร  และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช เพื่อวิเคราะห์ชนิด และความหนาแน่น ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง