กรม ทช. จัดประชุมการปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2562
  • 20 ต.ค. 2565
  • 165

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กรมทช. จัดประชุมการปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการปรับปรุงประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พร้อม (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ใน ประกาศกรมฯว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เกณฑ์การให้คะแนน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผลงาน วิสัยทัศน์ และ(ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติทั่วไปและข้อห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะ วิธีการและขั้นตอนการรับสมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร การประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง