กรมทะเลและชายฝั่ง หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสัตว์ทะเลหายาก
  • 21 ต.ค. 2565
  • 371

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสัตว์ทะเลหายาก โดยมีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลหายาก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting
ในการนี้ อธิบดี ทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยอธิบดี ทช. ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องร่างคำสั่งคณะทำงานอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากนี้ กำหนดมาตรการป้องกันการสูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี และมาตรการเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์โลมาอิรวดี รวมถึงแผนปฏิบัติการคุ้มครองโลมาอิรวดี และแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูโลมาอิรวดี ซึ่งหลังจากนี้ กรมทะเลและชายฝั่ง จะหารือกับกรมทางหลวงชนบท และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา พร้อมกับนำเรียนให้ท่านปลัด ทส. รับทราบต่อไป จากนั้น คณะทำงานฯ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสัตว์ทะเลหายาก ประกอบด้วย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก โครงสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย การดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ การยกระดับความสำคัญสัตว์ทะเลหายาก โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การรายงานสถานภาพและสถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 2565 และแผนการดำเนินงานด้านสัตว์ทะเลหายากปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง