กรมทะเลและชายฝั่ง หารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะ ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
  • 21 ต.ค. 2565
  • 261

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะ โดยมี รองอธิบดี พรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบ Zoom Meeting
ในการนี้ ที่ประชุมรายงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเกาะในประเทศไทยและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกาะ แนวทางบริหารจัดการพื้นที่เกาะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ อธิบดีเน้นย้ำให้ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ อีกทั้งทำความเข้าใจในการใช้ชื่อเกาะที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกขานอยู่แล้ว นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำข้อมูลภารกิจ ขอบเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเขตพื้นที่อนุรักษ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ แนวเขตพื้นที่คุ้มครอง แนวปะการัง พื้นที่เกาะ กองหินที่สำคัญ และ IUU Fishing หรือ การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เข้าไปผนวกกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) และกองทัพเรือ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไปอยู่ในระบบการแจ้งพิกัดและแจ้งเตือนการบุกรุกในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง