ตรวจสภาพป่าฉะเชิงเทรา
  • 21 ต.ค. 2565
  • 258

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกงและปรับปรุงจุดจอดเรือ ท้องที่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง