ส่งมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า จ.ตรัง
  • 21 ต.ค. 2565
  • 50

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ส่งมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ตามที่จังหวัดตรังได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อจัดที่ดินที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ทั้งสิ้น 6 ชุมชน ให้แก่นายวริทธิ์ คิดถูก ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ผู้แทนจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาต ได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม