ส่งมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า จ.ตรัง
  • 21 ต.ค. 2565
  • 184

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ส่งมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ตามที่จังหวัดตรังได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อจัดที่ดินที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ทั้งสิ้น 6 ชุมชน ให้แก่นายวริทธิ์ คิดถูก ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ผู้แทนจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาต ได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง