รอง อทช. ร่วมการประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
  • 26 ต.ค. 2565
  • 394

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กองทัพเรือ ทร. เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom application โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน โดยในโครงการจะมีการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละเกาะจำนวน 9 เกาะ รวมถึงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ พื้นที่โครงการ อพ.สธ.ทร. เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียงดังกล่าว อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง