ทช. ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี
  • 26 ต.ค. 2565
  • 95

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมี นายสุวิชัย  สินบังเกิด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดที่ดิน เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ .2562 บ้านปากคลอง ม. 6 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 27 ราย 27 แปลง เนื้อที่ 4-0-82 ไร่ โดยให้คณะทำงานพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การดำเนินการจัดที่ดิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง