กรม ทช. ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หารือแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการ ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย
  • 26 ต.ค. 2565
  • 394

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร และชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หารือแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการ “ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรม ทช.
การหารือในครั้งนี้ มีประเด็นเพื่อต่อยอดและยกระดับ การดำเนินงานโครงการ ได้แก่ การจัดประชุม Blue Carbon Conference การส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน I Naturalist แนวทางการลดขยะทะเลแบบยั่งยืน ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกรม ทช. พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงการทำงานที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สนับสนุนเสื้อจากพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 1,000 ตัว ในโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง