อธิบดี ทช. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม WESTPAC Advisory Group Meeting 2022
  • 27 ต.ค. 2565
  • 140

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กรม ทช. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (IOC Sub Commission for the Western Pacific :IOC/WESTPAC) จัดการประชุมระหว่างประเทศ WESTPAC Advisory Group Meeting 2022 โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. พร้อมนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กลุ่มที่ปรึกษาของ WESTPAC และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก อาทิ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน IOC/WESTPAC และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน ณ โรงแรมเคปพันวา (Cape Panwa Hotel) จ.ภูเก็ต
โดย อทช. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่นำมาประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายอันจะนำไปสู่การจัดการมหาสมุทรแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยศาสตร์แห่งมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีในการหารือและให้คำแนะนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคนิค เกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานและการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ WESTPAC รวมถึงการนำเสนอแผนของประเทศไทยในการเตรียมการจัดการประชุม the 11th  WESTPAC International Marine Science Conference & the Regional UN Ocean Decade Conference ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2566 ณ ประเทศไทย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง