คุณภาพน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลกาหลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • 27 ต.ค. 2565
  • 272

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งพบปลาทะเลลอยหัวในช่วงเช้า บริเวณชายฝั่งทะเลนาโคกจ.สมุทรสาคร ดำเนินการสำรวจตามที่ได้รับแจ้งเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช จำนวน 4 สถานี ได้แก่ ชายฝั่งทะเลนาโคก ชายฝั่งทะเลกาหลง คลองเฉลิมพระเกียรติ และหน้าวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ขณะทำการสำรวจพื้นที่ไม่พบปลาลอยหัว และปลาตาย ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานในช่วงเวลาน้ำลง มีค่าอุณหภูมิน้ำทะเล มีค่าระหว่าง 29.4-32.9 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 7.20-7.77 ความเค็ม มีค่าระหว่าง 0.3-27.0 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าระหว่าง 0.42-1.53 มิลลิกรัม/ลิตร พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชชนิด Chaetoceros spp. ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกาหลง และคลองเฉลิมพระเกียรติ โดยทั้ง 4 พื้นที่ที่สำรวจมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2560 (มีค่าไม่ต่ำกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปลาลอยหัวได้ ประกอบกับเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำจืดไหลลงทะเลปริมาณมากในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี โดย ศวบต. ได้แจ้งเตือนยังเครือข่ายชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และจะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง