ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จันทบุรี
  • 29 ต.ค. 2565
  • 441

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ของโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ระยะทางไม้ไผ่ 1,240 เมตร ตามแผนการการจัดทำคำของบประมาณปี 2567 ซึ่งข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดรายโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง