จิตอาสาปลูกป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเจ๊ะบิลัง
  • 30 ต.ค. 2565
  • 52

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเจ๊ะบิลัง”เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตอาสาที่จะทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนบ้านเจ๊ะบิลังและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังร่วมกิจกรรม มีผู้ทำกิจกรรมจำนวน 70 คน ปลูกป่าชายเลนชนิดโกงกางใบเล็ก จำนวน 400 ต้น ท้องที่ ม.1 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ในการนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนรวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ของศูนย์ฯ โดยมีนายวันชนะ หลีเอบ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม