ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ เก็บรักษาน้ำเชื้อ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล
  • 30 ต.ค. 2565
  • 261

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ เก็บรักษาน้ำเชื้อ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล” โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีช่วยระบบสืบพันธุ์ เทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยระบบสืบพันธุ์ แก่นักวิจัยด้านสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งเป็นการขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสัตว์ทะเลหายาก และเพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปยังสัตว์ทะเลอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การจัดอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565 ณ เกาะมันใน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง โดยในการอบรมได้มีการตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์เต่าทะเล และฝึกปฏิบัติงานจริงในการรีดเก็บน้ำเชื้อเต่าทะเลและเรียนรู้เทคนิคการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเป็นการขยายฐานผู้รู้และต่อยอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงวิชาการ 
 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง