สำรวจสถานภาพชายฝั่งหาดหัวหิน
  • 31 ต.ค. 2565
  • 87

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดเตรียมข้อมูลโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จ.ตรัง เพื่อสนับสนุนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองฯกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยลงพื้นที่หาดหัวหินซึ่งอยู่ในระบบหาดปากน้ำสิเกา  (T8E302) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ ตามแผนการการจัดทำคำของบประมาณปี  พ.ศ. 2567  ซึ่งข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ  มาตรการ  ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดรายโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง