สำรวจสถานภาพชายหาดบางตะบูน
  • 1 พ.ย. 2565
  • 385

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดบางตะบูน-บางแก้ว (T3A065) ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ของโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ระยะทางไม้ไผ่ 800 เมตร ตามแผนการการจัดทำคำของบประมาณปี 2567 ซึ่งข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดรายโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง