กรมทะเลและชายฝั่ง ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 1 พ.ย. 2565
  • 199

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีอธิบดีอรรพล เจริญชันษา เป็นประธาน พร้อมกันนี้ รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงกลไกการทำงานเชื่อมโยงร่วมกับจังหวัด โดยมอบหมายให้มีตำแหน่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสานการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งให้เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอการปรับปรุงภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม และโครงสร้างศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลระบบปฏิบัติการด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ผสานการทำงานด้านการบุกรุกและคุ้มครองพื้นที่เกาะ ชายหาด และป่าชายเลน โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีของ GISDA เข้ามามีส่วนร่วมผ่านภาพถ่ายดาวเทียม ในการเฝ้าระวังการรุกล้ำพื้นที่เกาะและป่าชายเลน ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล. และการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ทั้งนี้ มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำศูนย์ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง