สนับสนุนโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี
  • 1 พ.ย. 2565
  • 171

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ให้การสนับสนุน นักศึกษาในการทำกิจกรรมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้ทำกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยการปลูกต้นไมัป่าชายเลน บริเวณ ชายฝั่งทะเล ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการปลูกต้นไม้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่นให้กับนักศึกษาอย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง