จัดนิทรรศการในงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ พื้นที่สงขลา
  • 1 พ.ย. 2565
  • 263

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและขยะทะเล ในงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ Kickoff การออกแบบอนาคต “คนริมคลองสำโรง” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผลักดันเชิงนโยบายที่มีปัญหาข้อติดขัดการแก้ปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ทั้งเมืองและชนบท ที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง