เก็บข้อมูลประเภทชายหาด พื้นที่ระบบหาดป่าคลอก
  • 1 พ.ย. 2565
  • 231

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดป่าคลอก (T8A241) บริเวณหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลประเภทชายหาด พบพื้นที่หาดท่าหลาเป็นลักษณะหาดทราย ชั้นทรายด้านบนมีขนาดตะกอนละเอียด แต่เมื่อสำรวจลึกลงไประดับ 5 - 10 เซนติเมตร พบตะกอนมีขนาดปานกลาง - หยาบมาก (Medium sand - very coarse sand) โดยมีน้ำตาลอ่อนและสีเหลือง ลักษณะแร่ที่พบโดยส่วนมากเป็นแร่ควอตซ์ นอกจากนี้จากการสำรวจชนิดโครงสร้างริมชายฝั่ง จะเป็นประเภทกำแพงป้องกันคลื่นแบบตั้งตรง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรืออีก จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง