ทช. ร่วมประชุมแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2 พ.ย. 2565
  • 361

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้แทน) เข้าร่วมเป็นประธานการประชุม “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา” โดยมีนางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วม พร้อมนี้มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และผู้แทนจาก 5 หน่วยงานประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทางหลวงชนบท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท และผ่านทางระบบ VDO Conference 
การประชุมดังกล่าว นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 กระทรวง เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการพิจารณามาตรการที่จะดำเนินการระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ พัทลุง - สงขลา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบต่อโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ตามร่างแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2566 - 2567 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับกระทรวงคมนาคม (คค.) ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง