พบก้อนน้ำมันดินบริเวณชายหาดเมืองภูเก็ต
  • 3 พ.ย. 2565
  • 333

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี โดยดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 29.0-32.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 4-32 ppt.  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.27-7.96 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.52-8.51 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆ มีฝนตกบางสถานี มีคลื่นลมเล็กน้อย และอากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก ซึ่งจากการสำรวจพบก้อนน้ำมันดิน บริเวณหาดทรายแก้ว และไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง