ทช. หารือเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินค่าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย ประจำปี 2566
  • 3 พ.ย. 2565
  • 245

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือ เรื่องการขับเคลื่อนการประเมินค่าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย ประจำปี 2566 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตและข้อมูลในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรแบบ OHI+ และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับการประเมินปี พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการจัดการด้านข้อมูลและติดตามการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรถือเป็นตัวชี้วัดซึ่งใช้ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและสะท้อนสถานการณ์สถานภาพความเป็นจริงของทรัพยากรและประโยชน์ของมหาสมุทรต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ 10 ด้านและนอกจากจะใช้ประเมินความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลดัชนีซึ่งนำเสนอในรูปแบบของคะแนน ยังช่วยให้เห็นแนวโน้มระยะยาวของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสะท้อนปัญหาและนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ประเทศไทยตระหนักถึงศักยภาพของดัชนีคุณภาพมหาสมุทร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ การจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง