สำรวจสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง
  • 3 พ.ย. 2565
  • 252

วันที่ 25 - 28 ตุลาคม และ วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทช. อันดามันตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายากโดยวิธีสัมภาษณ์ชาวประมง และประชาชนทั่วไป จ.ตรัง โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ต.ไม้ฝาด ต.บ่อหิน ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ผลการสัมภาษณ์สัตว์ทะเลหายากที่พบได้แก่ โลมาหลังโหนก โลมาปากขวด วาฬซี่กรองไม่ทราบชนิด พะยูน และเต่าทะเล  รวมถึงการสอบถามแนวโน้มประชากรสัตว์ทะเลหายากตามความคิดเห็นของชาวประมง 100 คน โดยพิจารณาจากการพบเห็นในอดีตถึงปัจจุบัน พบว่าสัตว์ทะเลหายากกลุ่มเต่าทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มโลมา-วาฬ และพะยูน ตามลำดับ และนอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมการช่วยชีวิตชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น และมอบสื่อให้ความรู้ด้านชีววิทยาและการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ให้แก่เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ประจำเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 20 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง