ทช. ประชุมหารือเรื่องแผนการจัดการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเล MSP ของประเทศไทย
  • 3 พ.ย. 2565
  • 381

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. กับธนาคารโลก (World Bank) ประชุมหารือเรื่องแผนการจัดการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเล (Marine Spatial Plan: MSP) ของประเทศไทย ณ ห้องสวัสดี สยามพิวรรธน์ ชั้น 30 กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล หารือร่วมกับคุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม และคณะ เพื่อกำหนดกรอบการศึกษาและความร่วมมือเกี่ยวกับ Innovative Blue Financing for Integrated Seascape Management ซึ่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 510,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากกองทุน PROBLUE Multi - Donor Trust Fund (PROBLUE) ของธนาคารโลก รวมถึงการจัดทำกรอบ Marine Spatial Planning ของประเทศและแนวทางการแก้ไขปัญหา และความเป็นไปได้ในการระดมเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ผ่านกลไกการลงทุนในรูปแบบของพันธบัตรสีฟ้า (Blue Bonds) เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างๆ อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง