นำเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  • 5 พ.ย. 2565
  • 332

วันที่  4 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) สำรวจพื้นที่ชายฝั่ง จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ที่มีการนำเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยงานราชการ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีโครงการที่เสนอในพื้นที่ 1 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเสริมทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการที่เสนอในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ถนนปิ่นอนุสรณ์ต่อเนื่องบริเวณกองบังคับการกองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมเจ้าท่า ทั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายในอดีต ภาพถ่ายปัจจุบัน ภาพบินโดรน และข้อเสนอแนะเบื้องต้นของโครงการฯ เพื่อรายงานให้กับกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง