จัดเก็บขยะในกิจกรรม ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว
  • 5 พ.ย. 2565
  • 238

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ออกปฏิบัติงานเก็บขยะบริเวณป่าโกงกาง ชายหาด และคลองมุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามกิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว” (Phuket White Sand and Clean Sea) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  เทศบาลตำบลวิชิต เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต และภาคประชาสังคม รวม 30 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าโกงกาง ชายหาด และคลองมุดง สามารถเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 92 กิโลกรัม ประกอบด้วย ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษเหล็ก ชิ้นส่วนป้ายไวนิล และโฟม นำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง