อธิบดี ทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ สทช.10 พร้อมสำรวจป่าชายเลน บริเวณเขาขนาบน้ำ จ.กระบี่
  • 5 พ.ย. 2565
  • 178

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด สทช.10 ทำงานแบบส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด และท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนฝึกฝนการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความหนักแน่นและเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังฝากให้เฝ้าระวังพื้นที่บริเวณทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลไกของกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้ามามีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนสนธิกำลังร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จังหวัด และท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายพื้นที่เกาะในเขตความรับผิดชอบ สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ สำหรับงานบุกรุกจับกุมผู้กระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรวบรวมฐานข้อมูลพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเสื่อมโทรม ตลอดจนผสานการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ มอบบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และชุดอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่นายสิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากนั้น อธิบดี ทช. นำคณะเจ้าหน้าที่ลงเรือ ทช.217 และเรือฉลามขาว 103 เพื่อลาดตระเวนสำรวจความสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณโดยรอบเขาขนาบน้ำอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง