จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • 6 พ.ย. 2565
  • 320

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธาน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2566 โดยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กล่าวรายงานและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในปีที่ผ่านมา ในการนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.1-10 และผู้อำนวยการส่วน นักวิชาการ ในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง รวมจำนวน 60 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม BlueSotel ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ได้บรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณาการทำงานให้เป็นทีมเดียวกัน ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทส. หนึ่งเดียว” อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง