รมว.ทส. ประชุมมอบนโยบายสำหรับคณะผู้แทนไทยก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม COP 27 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
  • 8 พ.ย. 2565
  • 60

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำหรับคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารกรมทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 สำหรับการประชุม COP 27 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายสำหรับคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม COP 27 โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกบูรณาการไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) ตลอดจนกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมอนุสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ให้อยู่บนพื้นฐานหลักการสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีสเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก นอกจากนี้ รมว.ทส. มอบหมายให้กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปะการังฟอกขาว ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนำมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อนำผลงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศปะการัง ตลอดจนเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม