อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด
  • 9 พ.ย. 2565
  • 66

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด โดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ จ.ตราด
ในการนี้ อทช. ร่วมรับฟังการบรรยายของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ อทช. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อให้ทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อทช. พร้อมด้วยคณะได้เดินเยี่ยมชมศูนย์วิจัยป่าชายเลนตราด อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม