เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ พื้นที่คลองกะลาเสใหญ่
  • 10 พ.ย. 2565
  • 130

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ติดตาม ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card น้ำหนักขยะที่เก็บได้รวม 63.2 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษโฟม กระสอบ และเศษอวน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ  และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง