ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว
  • 10 พ.ย. 2565
  • 293

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเครือข่าย อสทล. เข้าร่วมกิจกรรม "ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว" ณ แหลมสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อดูแลรักษาความสะอาดชายหาด และสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ต และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ขยะรวม 187 กก. และคัดแยกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขยะส่วนใหญ่เป็น พลาสติก ขยะอินทรีย์ ขยะที่เก็บได้เทศบาลนครภูเก็ตนำไปจัดการตามขั้นตอน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน โดยมี นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง