จัดประชุม การจัดการเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 10 พ.ย. 2565
  • 341

วันที่ 9 พฤศจิการยน 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) และ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (gef) จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ “การจัดการเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ASEAN ENMAPS)” ณ ห้องประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและแนวระเบียงพื้นที่คุ้มครองทางทะเลภายในระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ (LME) ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญระดับโลกและการสนับสนุนการประมงที่ยั่งยืนและสินค้าและบริการในระบบนิเวศอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานของภาครัฐชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายอนุรักษ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 30 คน เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของภาควิชาการและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ในช่วงการพัฒนาโครงการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง