อทช. มอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 10 พ.ย. 2565
  • 348

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน พร้อมรับมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ จากส่วนกลาง และผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นเป็นการภายใน เพื่อกำหนดกรอบภารกิจหลัก เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้อย่างทันท่วงที และยึดคืนพื้นที่จากผู้บุกรุกครอบครอง พัฒนาระบบการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินคดีด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ถึงที่สุดโดยเร็วปฏิบัติการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) อีกทั้งช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองป้องกันและปราบปราม โดยแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วน และ 10 หน่วยงานปฏิบัติพิเศษภายใต้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง