อทช. ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศแก่ผู้บริหารในสังกัด
  • 10 พ.ย. 2565
  • 229

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช.
โดยที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และรายงานการประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งกรม ทช. ได้ดำเนินงานด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภารกิจหลักของกรม ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการรับมือกับภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นหรือมีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอต่อ อธิบดี ทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกรม ทช. ได้เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อจัดลำดับพิจารณาความจำเป็นรายการการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2566 ดังกล่าว พร้อมจัดทำแผนงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง