รอง อทช. ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
  • 11 พ.ย. 2565
  • 228

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่าย Decarbonization Coe นางสาวณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์ ผู้จัดการฝ่าย External Relations เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้โครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ กรม ทช. ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 300,000 ไร่ ภายใน 10 ปี สำหรับปี พ.ศ.2565 กรม ทช. ได้จัดสรรพื้นที่เป้าหมายให้บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมดำเนินการเนื้อที่ 9,144.42 ไร่ ในโอกาสนี้ รอง อทช. ได้เน้นย้ำให้ทางบริษัทได้เร่งดำเนินโครงการตามกรอบแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ตามที่ได้เสนอกรมไว้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง