กรมทะเลและชายฝั่ง ผลักดันงานวิจัยบลูคาร์บอนของไทยสู่ระดับสากล
  • 11 พ.ย. 2565
  • 336

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมเรื่องการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลน โดยมี ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณกันตินันทน์ ผิวสอาด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยนายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.
การประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการกักเก็บคาร์บอน และวิเคราะห์แนวทางในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลน โดยกรม ทช. ได้สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมทั้งศึกษาวิจัยการเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนในประเทศไทย ในการนี้ อทช. ได้กำชับให้เร่งต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อผลักดันงานวิจัยบลูคาร์บอนของประเทศไทยนั้นสู่ระดับสากล อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง