จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน
  • 12 พ.ย. 2565
  • 208

วันที่ี 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 20 ชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลพิมานและตำบลใกล้เคียง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้บรรยาย ในหัวข้อ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง