แนวชายฝั่งกัดเซาะ พื้นที่สงขลา
  • 12 พ.ย. 2565
  • 407

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจสภาพโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง บริเวณ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151) เป็นลักษณะโครงสร้างหินทิ้ง ความสูง 1.50 เมตร ระยะทาง 800 เมตร จากการสำรวจพบว่าโครงสร้างหินทิ้งหลายจุดเกิดความเสียหายไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนวเขื่อนหินทิ้งเป็นระยะๆ โดยข้อมูลและภาพถ่าย ดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายเลขานุการฯคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการมาตรการระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดรายโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง