เก็บขยะเกาะหลา
  • 13 พ.ย. 2565
  • 238

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่ชุมชนมอร์แกน เกาะเหลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชน และระบบนิเวศป่าชายเลน ในโครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองให้เข้มแข็ง รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ N-REN Ranong Project ในการนี้ เก็บขยะได้รวม 188.2 กิโลกรัม ขยะทั้งหมดเป็นขยะประเภททั่วไป โดยพบขยะชนิดถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกบรรจุภัณฑ์มากที่สุด นอกจากนี้มีการมอบถุงตาข่ายให้ชาวมอร์แกนเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลตามบ้านเรือน จำนวนครัวเรือนละ 1 ถุง รวม 43 ครัวเรือน เพื่อเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง