ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ชายฝั่งสมุทรสงคราม
  • 14 พ.ย. 2565
  • 551

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ตรวจพบผู้กระทำความผิดลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม จึงเข้าทำการจับกุมเรือประมงพร้อมเครื่องมือคราดหอย จำนวน 1 ลำ พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.71 (1) ม.36 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิกัด N 13.22.51 E 100.02.52 และได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 13.39 น. คดีอาญาที่ 647/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 236/2565 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม