คุณภาพน้ำทะเลพังงา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • 18 พ.ย. 2565
  • 226

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณเกาะยาว และเกาะไข่ จ.พังงา ผลการตรวจวัดเบื้องต้นพบอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.6 - 30.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 - 32 ppt เมื่อพิจารณาจากค่าออกซิเจนละลาย พบว่าอยู่ในช่วง 5.33 - 6.92 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการสันทนาการ และไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลจากการสังเกตุสีของน้ำ สภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้าแจ่มใส ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทะเลจะได้นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง