จัดเก็บขยะทะเลหาดฉางหลาง
  • 21 พ.ย. 2565
  • 424

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก มูลนิธิอันดามัน กลุ่มตลาดชินตากรีน ตรัง Trash zero พนักงาน นักท่องเที่ยวจาก Dugong Village และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 50 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 306.5 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม รองเท้า พลาสติกอื่นๆ/โฟมกันกระแทก ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และไฟแช็ค ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง